03_august_2017
Tambi-6
Taiko-5
Tansei-4
Tanuki-7
Tadzuki-3