Special show Akita! Champion club Saint-Petersburg

Yuji Yatake, Japan
Kaminari Pride Yunaru -2\2 baby class
Kaminari Pride Tayori- BOB Puppy!!! (1\6 female puppy)
Kaminari Pride Runmaru -8 month, 3\3 puppy male class
Sesshoumaru Go Fuen Oka-4\7 ( winner class)
Genryou Go Miagi Komuro-1\3 champion class , ЛК-3